ไทย|English

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานคณะ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะฯ เพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษาประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานคณะ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวนทุนละ 5,000 บาท ซึ่งมีรายชื่อตามเอกสารที่แนบมายังข่าวประกาศนี้ ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวขอให้ดูเอกสารแนบท้ายประกาศ เพื่อกรอกเอกสารสำคัญการรับเงินด้วยวิธีจ่ายผ่านบัญชีธนาคาร และแนบหลักฐานตามที่ระบุในเอกสาร ส่งให้กับรองศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ เจศรีชัย ทาง google classroom รหัส 7c2srmu ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564