ไทย|English

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ทุนพัฒนาวิชาการประเภทเรียนดี แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ตามที่ทางคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้จัดสรรทุนพัฒนาวิชาการประเภทเรียนดี แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ทุนละ 5,000 บาท ทางคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้ทำการคัดเลือกนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ตามรายชื่อในเอกสารแนบ

สำหรับภาควิชาคณิตศาสตร์ มีรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้


ขอให้นักศึกษาตามรายชื่อนี้ ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายประกาศ เพื่อกรอกเอกสารสำคัญการรับเงินด้วยวิธีจ่ายผ่านบัญชีธนาคาร และแนบหลักฐานตามที่ระบุในเอกสาร ส่งให้กับรองศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ เจศรีชัย ทาง google classroom รหัส 7c2srmu ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564