ไทย|English

ประกาศเกี่ยวกับการสอบปลายภาควิชาคณิตศาสตร์บริการ ภาคเรียนที่ 2/2563

  #
  รหัสวิชา
  รายวิชา
  ประกาศ
 1.  
 2. 040203100
  General Mathematics
 3.  
 4. 040203101
  Mathematics 1
 5.  
 6. 040203102
  Mathematics 2
 7.  
 8. 040203111
  Engineering Mathematics I
 9.  
 10. 040203112
  Engineering Mathematics II
 11.  
 12. 040203121
  Mathematics for Technologist I
 13.  
 14. 040203123
  Discrete Mathematics and Applications
 15.  
 16. 040203124
  Mathematics for Agro – Industry
 17.  
 18. 040203201
  Differential Equations
 19.  
 20. 040203202
  Matrices and Vector Analysis
 21.  
 22. 040203211
  Engineering Mathematics III
 23.  
 24. 040283100
  General Mathematics (English Programme)
 25.  
 26. 040283102
  Mathematics II (English Programme)
 27.  
 28. 040283112
  Engineering Mathematics II (English Program)