ไทย|English

ภาพบรรยายพิเศษทางวิชาการแบบออนไลน์ครั้งที่ 5 ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ในหัวข้อเรื่อง “Finite Strings as Normal Forms of Groups-Computational ad Geometric Perspectives”

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

ได้จัดบรรยายพิเศษทางวิชาการแบบออนไลน์ครั้งที่ 5 ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 

ในหัวเรื่อง "Finite Strings as Normal Forms of Groups-Computational and Geometric Perspectives"

โดย Dr.Dmitry Berdinsky

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom 

เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ ได้เห็นแนวทางการวิจัยขั้นสูงและสร้างความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาในภาควิชาฯ กับวิทยากรผู้บรรยาย