ไทย|English

ผลการประกาศรางวัลในการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 9 (UAMC 2021)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ มจพ.

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 9 (UAMC 2021) ระหว่างวันที่ 23 - 24 เมษายน 2564 โดยมีผลรางวัลดังนี้

Poster Presentation 3 รางวัล แบ่งเป็น

- สาขา Numerical Methods and Applications ได้รับเกียรติบัตรดีเด่น 

  อรศรัณย์ ธีรสถานนท์ และ วชิรญาณ์ เสาทองหลวง

  โดยมี ผศ.ดร.คมสันต์ เนียมเปรม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และ รศ.ดร.สุรัตนา สังข์หนุน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

- สาขา Computational Mathematics ได้รับเกียรติบัตรยอดเยี่ยม

  ภาณุวัต แจ้งชัดใจ และ บุษกร ช่อเส้ง

  โดยมี ผศ.ดร.อภิชาติ ศรุธณี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

- สาขา Algebra and Analysis with Applications ได้รับเกียรติบัตรดีเด่น

  อธิวัฒน์ เรืองรองธรรม และ ธัญรดี สวนสำราญ

  โดยมี รศ.เสาวลักษณ์ เจศรีชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Oral Presentation 4 รางวัล แบ่งเป็น

- สาขา Mathematics for Finance and Insurance ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

  กมลวรรณ อยู่มั่น และ ศศิประภา นครเกษ

  โดยมี ผศ.ดร.วลัยลักษณ์ ชวนัสพร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

- สาขา Computational Mathematics ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

  อภิรักษ์ ขาวสุวรรณ และ ขัติยาภรณ์ เจตเจริญอารยะ

  โดยมี ดร.วัชรศักดิ์ ศิริเสรีวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 - สาขา Computational Mathematics ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

  วิชุดา ศรไตรแก้ว และ พรรณปพร สวัสดิ์อำไพรักษ์

  โดยมี รศ.ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

- สาขา Algebra and Analysis with Applications ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

  พัชรี บุญผาลา และ เสาวลักษณ์ สุขลาภ

  โดยมี ผศ.ดร.ภาณุมาศ แสวงทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา