ไทย|English

ภาพบรรยายพิเศษทางวิชาการแบบออนไลน์ครั้งที่ 6 ประจำภาค 2/2563 ในหัวข้อเรื่อง "Data Science and Applications"

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

ได้จัดบรรยายพิเศษทางวิชาการแบบออนไลน์ครั้งที่ 6 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

ในหัวเรื่อง "Data Science and Applications"

โดย ผศ.ดร.วสิศ ลิ้มประเสริฐ

วิทยาลัยสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom

เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ ได้เห็นแนวทางการวิจัยขั้นสูงและสร้างความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาในภาควิชาฯ กับวิทยากรผู้บรรยาย