ไทย|English

ภาพบรรยายพิเศษทางวิชาการแบบออนไลน์ครั้งที่ 7 ประจำภาค 2/2563 ในหัวข้อเรื่อง "Mathematical Models for Infectious Diseases Dynamics"

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

ได้จัดบรรยายพิเศษทางวิชาการแบบออนไลน์ครั้งที่ 7 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

ในหัวข้อเรื่อง "Mathematical Models for Infectious Diseases Dynamics"

โดย รศ.ดร.พันธนี พงศ์สัมพันธ์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

สจล.

ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom

เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ ได้เห็นแนวทางการวิจัยขั้นสูงและสร้างความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาในภาควิชาฯ กับวิทยากรผู้บรรยาย