ไทย|English

ขยายเวลารับสมัคร ถึง วันที่ 10 มิถุนายน 2564 หลักสูตรบัณฑิตศึกษาของภาควิชาคณิตศาสตร์มี 3 หลักสูตร

รับสมัครหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของภาควิชาคณิตศาสตร์ มี 3 หลักสูตร

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (MMA, SMMA)
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MMC, SMMC)
3) หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) E-DMA