ไทย|English

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่องทุนอุดหนุนการศึกษาประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานคณะ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะจัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานคณะ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวนทุนละ 5,000 บาท ให้แก่นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สำหรับนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ จะได้รับจัดสรรจำนวน 20 ทุน


นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ที่สนใจ ขอให้เข้าไปอ่านรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนและวิธการยื่นใบสมัครได้ที่ google classroom รหัส 7c2srmu เพื่อส่งใบสมัครผ่านระบบ google classroom นี้ให้กับรองศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ เจศรีชัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564


รายละเอียด คุณสมบัติ และ หลักฐานที่ใช้ สามารถอ่านได้จากไฟล์เอกสาร