ไทย|English

ดร.อุชุพล เรืองศรี
อาจารย์

ดร.อุชุพล เรืองศรี

ตำแหน่ง: อาจารย์
ห้องทำงาน: 78-504
โทรศัพท์: 02 555-2000 ต่อ 4505
อีเมล: uchupol.r@sci.kmutnb.ac.th