ไทย|English

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์

ตำแหน่ง: อาจารย์
ห้องทำงาน: 78-509
โทรศัพท์: 02 555-2000 ต่อ 4505
อีเมล: supot.n@sci.kmutnb.ac.th