ไทย|English

ช่องทางติดต่อวิชาคณิตศาสตร์เฉพาะ ภาคเรียนที่ 1/2564

  #
  รหัสวิชา
  รายวิชา
  ช่องทางติดต่อ
 1.  
 2. 040223100
  Fundamental Knowledge of Computer Science and Information Technology
 3.  
 4. 040223340
  Mathematical Modeling and Computer Simulation