ไทย|English

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษทางวิชาการแบบออนไลน์ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษทางวิชาการแบบออนไลน์ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
วิทยากร : รศ.ดร.เกรียงไกร ราชกิจ จากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หัวข้อ : Dynamics and Applications of Artificial Neural Networks
วัน-เวลา : วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564  
เวลา : 13.00-15.00 น.
การบรรยาย : ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (Meeting ID: 2615946559 และ Passcode: 123456)
ลงทะเบียนเข้าฟัง : ผ่าน QR-Code หรือลิงค์ https://forms.gle/KXHs3kKZSkKSj4JHA