ไทย|English

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษทางวิชาการแบบออนไลน์ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษทางวิชาการแบบออนไลน์ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

วิทยากร : รศ.ดร.คำสิงห์ นนเลาพล จากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวข้อ : Quantum Inequalities

วัน : วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564  

เวลา : 13.00-15.00 น.

การบรรยาย : ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (Meeting ID: 2615946559 และ Passcode: 123456)

ลงทะเบียนเข้าฟัง : ผ่าน QR-Code หรือลิงค์ https://forms.gle/1ckbtJQpaNTgBxou7