ไทย|English

ภาพบรรยายพิเศษทางวิชาการแบบออนไลน์ครั้งที่ 4 ประจำภาค 1/2564

ภาควิชาคณิตศาสตร์ มจพ. ได้จัดบรรยายพิเศษทางวิชาการแบบออนไลน์ครั้งที่ 4 ประจำภาค 1/2564 ในหัวข้อเรื่อง 

"Portfolio Selection, Pricing, and Hedging

Financial Derivatives"

โดย ดร.อุดมศักดิ์ รักวงษ์วาน

ภาควิชาคณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในวันพุธที่ 25 ส.ค. 2564 เวลา 13.00-15.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom 

เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ ได้เห็นแนวทางการวิจัยขั้นสูงและสร้างความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาในภาควิชาฯ กับวิทยากรผู้บรรยาย