ไทย|English

ประกาศรับสมัครทุนช่วยเหลือสําหรับนักศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ประกาศรับสมัครทุนช่วยเหลือสําหรับนักศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จำนวนทั้งหมด 400 ทุนๆ ละ 5,000 บาท

สำหรับภาควิชาคณิตศาสตร์ได้รับจัดสรรเป็นจำนวน 38 ทุน สามารถส่งใบสมัครได้ที่ รศ.เสาวลักษณ์ เจศรีชัย โดยผ่านทาง google classroom