ไทย|English

ภาพบรรยายพิเศษทางวิชาการแบบออนไลน์ครั้งที่ 5 ประจำภาค 1/2564

ภาควิชาคณิตศาสตร์ มจพ. ได้จัดบรรยายพิเศษทางวิชาการแบบออนไลน์ครั้งที่ 5 ประจำภาค 1/2564 ในหัวข้อเรื่อง 

"Mesoscopic Model for Freeway Traffic Planning and Control via Ramp Metering and Variable Speed Limit "

โดย ศ.ดร.เบญจวรรณ วิวัฒนปฐพี

School of Electrical Engineering, Computing and Mathematical Sciences,

Curtin University

ในวันพุธที่ 15 ก.ย. 2564 เวลา 13.00-15.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom 

เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ ได้เห็นแนวทางการวิจัยขั้นสูงและสร้างความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาในภาควิชาฯ กับวิทยากรผู้บรรยาย