ไทย|English

ภาพบรรยายพิเศษทางวิชาการแบบออนไลน์ครั้งที่ 6 ประจำภาค 1/2564

ภาควิชาคณิตศาสตร์ มจพ. ได้จัดบรรยายพิเศษทางวิชาการแบบออนไลน์ครั้งที่ 6 ประจำภาค 1/2564 ในหัวข้อเรื่อง 

"Mathematical Models in Natural Language Processing"

โดย ดร.พีระศักดิ์ อินทรไพบูลย์

Senior Data Scientist American Express Global Business Travel

ในวันพุธที่ 22 ก.ย. 2564 เวลา 13.00-15.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom 

เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ ได้เห็นแนวทางการวิจัยขั้นสูงและสร้างความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาในภาควิชาฯ กับวิทยากรผู้บรรยาย