ไทย|English

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษทางวิชาการแบบออนไลน์ครั้งที่ 7 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษทางวิชาการแบบออนไลน์ครั้งที่ 7 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

วิทยากร : รศ.ดร.คำรณ เมฆฉาย

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อ : Adaptive Finite Element Method and Mathematical Methods/Simulation  for Shallow Water Flow

วัน : วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564  

เวลา : 13.00-15.00 น.

การบรรยาย : ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (Meeting ID: 2615946559 และ Passcode: 123456)

ลงทะเบียนเข้าฟัง : ผ่าน QR-Code หรือลิงค์

https://forms.gle/mDr4rG8KusE9EbxG8