ไทย|English

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษทางวิชาการแบบออนไลน์ครั้งที่ 8 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษทางวิชาการแบบออนไลน์ครั้งที่ 8 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

วิทยากร : Prof. Dr. Thomas Böhme

Institute of Mathematics, TU Ilmenau, Germany

หัวข้อ : Balanced Separations of Graphs

Abstract: https://drive.google.com/file/d/1px3IAfcfBYX4Va3U7-sUCWR_nucAo7yc/view?usp=sharing

วัน : วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564  

เวลา : 14.00-15.00 น.

การบรรยาย : ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom (Meeting ID: 2615946559 และ Passcode: 123456)

ลงทะเบียนเข้าฟัง : ผ่าน QR-Code หรือลิงค์

https://forms.gle/fvAgMLziwbtLA5VU8