ไทย|English

ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานกิจกรรม

ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานกิจกรรม ประจำภาคึเรียนที่ 2/2564

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้จัดสรรทุนการศึกษา แก่นักศึกษาที่มีความขยันหมั่นเพียร แต่ขาดแคลนคุณทรัพย์ในการศึกษา และนักศึกษาที่ช่วยเหลือกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

โดยภาควิชาคณิตศาสตร์ได้รับจัดสรรทุนจำนวน 20 ทุนๆ ละ 5,000 บาท

สามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานผ่านช่องทางออนไลน์ที่ รศ.เสาวลักษณ์ เจศรีชัย

ได้ถึงวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564