ไทย|English

ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน

ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้จัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

โดยภาควิชาคณิตศาสตร์ได้รับการจัดสรรทุนจำนวน 10 ทุนๆ ละ 3,000 บาท 

สามารถส่งใบสมัครและหลักฐานผ่านช่องทางออนไลน์ที่ รศ.เสาวลักษณ์ เจศรีชัย

ได้ถึงวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564