ไทย|English

ประกาศผลทุนพัฒนาวิชาการประเภทเรียนดี แก่นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรปกติ

ประกาศผลทุนพัฒนาวิชาการประเภทเรียนดี แก่นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้จัดสรรทุนพัฒนาวิชาการ แก่นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรปกติ บัดนี้ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้คัดเลือกนักศึกษาที่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะฯ เพื่อรับทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อรับทุนดังกล่าวรายงานตัว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565