ไทย|English

ประกาศผลทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ ประเภทเรียนดี

ประกาศผลประกาศผลทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ ประเภทเรียนดี ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้จัดสรรประกาศผลทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ ประเภทเรียนดี บัดนี้ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามประกาศคณฯ เพื่อรับทุนการศึกษาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อรับทุนดังกล่าวรายงานตัว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565