ไทย|English

แผนการสอน (Course Syllabus) วิชาเฉพาะ ภาคเรียนที่ 2/2564

  #
  รหัสวิชา
  รายวิชา
  แผนการสอน
 1.  
 2. 040213101
  Discrete Mathematics and Applications
 3.  
 4. 040213102
  Principles of Mathematics
 5.  
 6. 040213204
  Partial Differential Equation
 7.  
 8. 040213206
  Vector Analysis
 9.  
 10. 040213232
  Mathematics of Finance
 11.  
 12. 040213311
  Numerical Methods II
 13.  
 14. 040213315
  Mathematical Model and Applications
 15.  
 16. 040213316
  Foundations of Geometry
 17.  
 18. 040213324
  Combinatorial Mathematics and Applications
 19.  
 20. 040213334
  Deterministic Operations Research
 21.  
 22. 040213447
  Mathematics for Artificial Intelligence
 23.  
 24. 040223141
  Computer Programming for Mathematics
 25.  
 26. 040223252
  Theory of Computation
 27.  
 28. 040223341
  Mathematics for Analysis of Computer Algorithms
 29.  
 30. 040223355
  Data Mining
 31.  
 32. 040223356
  Mathematics for Artificial Intelligence