ไทย|English

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ครั้งที่ 10

งานประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 10 

The 10th Undergraduate Applied Mathematics Conference (UAMC 2022) 

วันที่ 29-30 เมษายน 2565 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 


Facebook: https://www.facebook.com/Math.Sci.KMUTNB

Website: www.ma.kmutnb.ac.th/uamc2022