ไทย|English

ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลน

การให้ทุนพัฒนาวิชาการแก่นักศึกษาโครงการปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลน

ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้จัดสรรทุนพัฒนาวิชาการ ให้แก่นักศึกษาโครงการปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทขาดแคลน

ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับทุนดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

(ทั้งนี้ไม่รวมค่าประกันอุบัติเหตุ โดยนักศึกษาเป็นผู้ชำระโดยตรง)

โดยภาควิชาคณิตศาสตร์ได้รับการจัดสรรทุนจำนวน 14 ทุน สามารถส่งใบสมัครและหลักฐานผ่านช่องทางออนไลน์ที่ รศ.เสาวลักษณ์ เจศรีชัย ได้ถึงวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565