ไทย|English

ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน

การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน

ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้จัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทลดหย่อนค่าเล่าเรียน ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

โดยภาควิชาคณิตศาสตร์ได้รับการจัดสรรทุนจำนวน 10 ทุนๆ ละ 3,000 บาท

สามารถส่งใบสมัครและหลักฐานผ่านช่องทางออนไลน์ที่ รศ.เสาวลักษณ์ เจศรีชัย ได้ถึงวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565