ไทย|English

ภาพบรรยายพิเศษทางวิชาการแบบออนไลน์ครั้งที่ 6 ประจำภาค 2/2564

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ได้จัดบรรยายพิเศษทางวิชาการแบบออนไลน์ครั้งที่ 6 ประจำภาค 2/2564 ในหัวข้อเรื่อง "Mathematical Modeling Based on Computational Geometry"

โดย ผศ. ดร.ศุภณัฐ ชัยดี
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในวันพุธที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom
เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ ได้เห็นแนวทางการวิจัยขั้นสูงและสร้างความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาในภาควิชาฯ กับวิทยากรผู้บรรยาย