ไทย|English

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ภาณุมาศ แสวงทอง ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์"

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ภาณุมาศ  แสวงทอง ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์"