ไทย|English

ภาพบรรยายพิเศษทางวิชาการแบบออนไลน์ครั้งที่ 7 ประจำภาค 2/2564

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ได้จัดบรรยายพิเศษทางวิชาการแบบออนไลน์ครั้งที่ 7 ประจำภาค 2/2564 ในหัวข้อเรื่อง "Showcase of Basic and Applied Research of the Computational Section of
the High Power Electromagnetic Division of the Air Force Research Lab"

โดย Dr. Jason F. Hammond
Program Manager in US Air Force Research Laboratory, New Mexico, USA

ในวันพุธที่ 27 เม.ย. 2565 เวลา 9.30-11.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom
เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ ได้เห็นแนวทางการวิจัยขั้นสูงและสร้างความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาในภาควิชาฯ กับวิทยากรผู้บรรยาย