ไทย|English

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุน โครงการสมทบพิเศษ ประเภทขาดแคลน ในภาคเรียนที่ 1/65

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุน โครงการสมทบพิเศษ ประเภทขาดแคลน ในภาคเรียน 1/65

โดยนักศึกษาจะได้รับการยกเว้นเงินพัฒนาวิชาการ ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบำรุงการศึกษา ในการลงทะเบียน

ทั้งนี้ หากนักศึกษาได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนไปก่อนแล้ว ทางคณะจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับทุนการศึกษาดังกล่าว