ไทย|English

ประกาศรายชื่อทุนพัฒนาวิชาการ โครงการปกติ ประเภทขาดแคลน ในภาคเรียนที่ 1/65

ประกาศรายชื่อทุนพัฒนาวิชาการ โครงการปกติ ประเภทขาดแคลน ในภาคเรียนที่ 1/65

โดยนักศึกษาจะได้รับการยกเว้นเงินพัฒนาวิชาการ ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าบำรุงการศึกษา ในการลงทะเบียน

ทั้งนี้ หากนักศึกษาได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนไปก่อนแล้ว ทางคณะจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับทุนการศึกษาดังกล่าว