ไทย|English

ประกาศรายชื่อทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลือกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 1/65

ประกาศรายชื่อทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลือกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 1/65

ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทขาดแคลนมีจำนวน 20 ทุน และประเภทช่วยเหลือกิจกรรมมีจำนวน 2 ทุน

โดยนักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

ทั้งนี้ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อรับทุนดังกล่าวรายงานตัว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565