ไทย|English

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2565


ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ร่วมกับ 
มูลนิธิส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
จัดประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2565
โดยเปิดรับโครงร่างของโครงงานตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ติดตามรายละเอียด  www.ma.kmutnb.ac.th/maproject65