ไทย|English

แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MC)

แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MC) สามารถรับชมได้จาก
https://www.youtube.com/watch?v=tA7qT56NHXg