ไทย|English

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565

ภาควิชาคณิตศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565
ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน - 1 ตุลาคม 2565 

ระดับปริญญาโท

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (MMA)

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาคอมพิวเตอร์ (MMC)


ระดับปริญญาเอก

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาคภาษาอังกฤษ) (E-DMA)


ดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ https://grad.admission.kmutnb.ac.th/