ไทย|English

ภาพบรรยากาศกิจกรรม "ค่ายพัฒนาศักยภาพคณิตศาสตร์ ม.ต้น 14-15 มค 66 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)"

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ได้รับเกียรติจากโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ให้ร่วมดำเนินการจัดค่ายพัฒนาศักยภาพคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับแนวคิดการทำโครงงานคณิตศาสตร์ในแนวทางของ STEM และ STEAM ผ่านกิจกรรมทั้ง 4 ฐาน รวมถึงได้รับประสบการณ์การทำงานร่วมกันเป็นทีม
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. และมูลนิธิส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่สละเวลามาถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียน และขอขอบคุณผู้บริหาร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมและอำนวยความสะดวกในทุกด้าน และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และนักศึกษาช่วยงานทุกคนที่ให้การสนับสนุน ทำให้การดำเนินงานครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อย

รูปภาพกิจกรรมบางส่วนและสามารถติดตามรูปภาพกิจกรรมได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1SV1ptfn2BjKoz20egVOfWJF5l-sKa2p9?fbclid=IwAR0EmRPMT_hmYjCWqlKPS_9l3HQTE1dwJsgtqqSRdIQp-Gp1H52HsQypZHA