ไทย|English

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอัจฉริยะและพลวัตรไม่เชิงเส้นได้รับรางวัล ศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่น ด้านผลงานตีพิมพ์ ประจำปี 2565

ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ

“ศูนย์วิจัยนวัตกรรมอัจฉริยะและพลวัตรไม่เชิงเส้น”

Intelligent and Nonlinear Dynamic Innovations Research Center

ประกอบด้วยสมาชิกของภาควิชาคณิตศาสตร์ 6 ท่าน ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ

2. ศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ธารีบุญ

3. รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ สิทธิเถกิงเกียรติ

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัชร์ อัศวสัมฤทธิ์

5. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ศุรธณี

6. รองศาสตราจารย์ ดร.ชานนท์ พรมสกล

ที่ได้รับรางวัล ศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่น ด้านผลงานตีพิมพ์ ประจำปี 2565 และเข้ารับรางวัลในพิธีประกาศเกียรติคุณ "บุคคลเกียรติยศ มจพ." งานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2566

ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมประดู่แดง มจพ.