ไทย|English

ภาพบรรยายพิเศษทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำภาค 2/2565

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ได้จัดบรรยายพิเศษทางวิชาการแบบออนไซต์ ครั้งที่ 2 ประจำภาค 2/2565 ในหัวข้อเรื่อง 

"Machine Learning through Network Science: Interesting Research in Bioinformatics and Computational Biology"

โดย ผศ.ดร. กิติพร พลายมาศ

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันพุธที่ 8 ก.พ. 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ที่ห้อง 78-1008 ของภาควิชาคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ ได้เห็นแนวทางการวิจัยขั้นสูง และสร้างความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาในภาควิชาฯ กับวิทยากรผู้บรรยาย