ไทย|English

ภาพบรรยายพิเศษทางวิชาการ ครั้งที่ 3 ประจำภาค 2/2565

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ได้จัดบรรยายพิเศษทางวิชาการแบบออนไซต์ ครั้งที่ 3 ประจำภาค 2/2565 ในหัวข้อเรื่อง 

"Overcoming the Challenges of Real-World Fluid Dynamics through the Use of Advanced Mathematical Models in Computational Fluid Dynamics"

โดย ผศ.ดร. มงคล แก้วบำรุง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ในวันพุธที่ 22 ก.พ. 2566 เวลา 13.00-15.00 น. แบบออนไลน์ผ่าน Zoom 

เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ ได้เห็นแนวทางการวิจัยขั้นสูงและสร้างความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาในภาควิชาฯ กับวิทยากรผู้บรรยาย