ไทย|English

ภาพบรรยายพิเศษทางวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำภาค 2/2565

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ได้จัดบรรยายพิเศษทางวิชาการแบบออนไซต์ ครั้งที่ 4 ประจำภาค 2/2565 ในหัวข้อเรื่อง 

"A Probabilistic Point of View about Riemann Hypothesis"

โดย รศ.ดร. ธีรภัทร ศรีจันทร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในวันพุธที่ 1 มี.ค. 2566 เวลา 13.00-15.00 น. ที่ห้อง 78-1006 ของภาควิชาคณิตศาสตร์

เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ ได้เห็นแนวทางการวิจัยขั้นสูง และสร้างความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาในภาควิชาฯ กับวิทยากรผู้บรรยาย