ไทย|English

ภาพบรรยายพิเศษทางวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจำภาค 2/2565

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ได้จัดบรรยายพิเศษทางวิชาการแบบออนไลน์ ครั้งที่ 5 ประจำภาค 2/2565 ในหัวข้อเรื่อง 

"Mathematical Modeling and Analysis of Infectious Diseases"

โดย Dr. Muhammad Altaf Khan

Institute of Ground Water Studies,

Faculty of Natural and Agriculture Sciences,

University of the Free State, South Africa

ในวันพุธที่ 8 มี.ค. 2566 เวลา 13.00-15.00 น. แบบออนไลน์ผ่าน Zoom 

เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ ได้เห็นแนวทางการวิจัยขั้นสูงและสร้างความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาในภาควิชาฯ กับวิทยากรผู้บรรยาย