ไทย|English

โครงการประกวดงานวิจัย Science Exhibition Day 2023

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของภาควิชาคณิตศาสตร์ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานโครงงานพิเศษในงาน Science Exhibition Day 2023 ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมประดู่แดง มจพ.


ภาควิชาคณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผลงานที่ได้รับรางวัล Best Presentation Award  ดังนี้

1. กลุ่ม AA (Applied Analysis):

SCIEX66_MA_AA01: 

นางสาวกมลภร เธียรเอี่ยมอนันต์และนางสาว เขมิสรา ชัยอุมาก

อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ภาณุมาศ แสวงทอง


2.  กลุ่ม AM (Applied Mathematics):

SCIEX66_MA_AM07: 

นางสาวสิริลักษณ์ เหมือนเมืองและนางสาวพิชญาพร พันธุ์หินลาด

อ.ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.วลัยลักษณ์ ชวนัสพร


3.  กลุ่ม DC (Data Analytics and Computation):

SCIEX66_MA_DC02: 

นายชญานนท์ โสมะตะนัยและนายรัชชัย บุญบาล

อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล


และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ตามลิงค์ต่อไปนี้

https://drive.google.com/file/d/1te-lbe7WNsVrx9cNJgwklDgUslF_0B97/view