ไทย|English

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงาน UAMC 2023

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานประเภทบรรยาย (Oral Presentation) และประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) จากการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566 (UAMC 2023) วันที่ 29-30 เมษายน 2566 โดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประเภทบรรยาย กลุ่มที่ 1 Numerical Methods and Application
รางวัล เหรียญเงิน
เรื่อง การแปลงออโต้-แบคก์ลันด์สำหรับการหาคำตอบแท้จริงของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ไม่เชิงเส้นไซน์-กอร์ดอนและโคชี-โควาเลฟสกายา
ผู้จัดทำ : ทักษิณา ห่วงผล และ รุจิรัตน์ สร้างนา
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. ดร.เสนอ คุณประเสริฐ

ประเภทบรรยาย กลุ่มที่ 1 Numerical Methods and Application
รางวัล เหรียญเงิน
เรื่อง ระเบียบวิธีการฟีโบนัชชี-กาเลอร์คินสำหรับการหาคำตอบปัญหาค่าขอบสองจุดเอกฐานและค่าขอบหลายจุดไม่เชิงเส้น
ผู้จัดทำ : ปรัชญาพร ศรีสุทัศน์ และ ภัทรวดี เพ็ชรคงแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. ดร.เสนอ คุณประเสริฐ

ประเภทบรรยาย กลุ่ม 4 Mathematics for Finance and Insurance
รางวัล เหรียญทองแดง
เรื่อง การพยากรณ์ราคาน้ำมันปาล์ม
โดย สิริลักษณ์ เหมือนเมือง และ พิชญาพร พันธุ์หินลาด
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร.วลัยลักษณ์ ชวนัสพร

ประเภทบรรยาย กลุ่ม 6 Mathematics for Finance and Insurance
รางวัล เหรียญเงิน
เรื่อง การประยุกต์ใช้กระบวนการอนุกรมกำลังเศษส่วนตกค้างกับปัญหาทางด้านการเงิน
โดย กมลภร เธียรเอี่ยมอนันต์ และ เขมิสรา ชัยอุมาก
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. ดร.ภาณุมาศ แสวงทอง

ประเภทบรรยาย กลุ่ม 7 Statistics and Data Analytics
รางวัล เหรียญเงิน
เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพยากรณ์ของเหรียญ Stablecoin Tether Gold (XAUT-USD)
โดย ชลธิรา อวยบางมด เจษฎา ขำขจร และจิณห์จุฑา แตงสวน
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.เสาวลักษณ์ เจศรีชัย

ประเภทบรรยาย กลุ่ม 7 Statistics and Data Analytics
รางวัล เหรียญทอง
เรื่อง การเรียนรู้ของเครื่องทางสถิติด้วยการจำแนกหลายชั้น สำหรับการ ทำนายโรคตับ
โดย ชญานนท์ โสมะตะนัย และ รัชชัย บุญบาล
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ. ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล

ประเภทบรรยาย กลุ่ม 8 Mathematics for Sustainable Development Goals
รางวัล เหรียญเงิน
เรื่อง การพยากรณ์และวิเคราะห์ปริมาณขยะมูลฝอยของเขตท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครโดยใช้อนุกรมเวลา
โดย เมทินี มานะพรชัย ภากมล ฐานธรรม และอภิญญา สุธีระ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.วัชรศักดิ์ ศิริเสรีวรรณ

ประเภทบรรยาย กลุ่ม 8 Mathematics for Sustainable Development Goals
รางวัล เหรียญเงิน
เรื่อง การศึกษาพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณของการแพร่ความชื้นภายในผนังอิฐในโบราณสถาน
โดย พัสวี จงเขตการณ์ ศรศิลป์ สุขมะณี
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.เสกสรร สิริทรัพย์ทวี
ดร.เอกภัค เจริญเลิศมงคล และ ผศ. ดร.มงคล แก้วบำรุง

ประเภทโปสเตอร์ กลุ่ม 1 Numerical Methods and Applications/ Mathematical Modelling
รางวัลระดับ ดี
เรื่อง คำตอบเชิงตัวเลขของปัญหาการไหลของการจราจรด้วยวิธีผลต่างสืบเนื่อง
โดย อรัญญา รอนนงค์ และ ภคินทร์ คำภักดี
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร.คมสันต์ เนียมเปรม

ประเภทโปสเตอร์ กลุ่ม 1 Numerical Methods and
Applications/ Mathematical Modelling
รางวัลระดับ ดี
เรื่อง อิทธิพลของการฉีดวัคซีนและการกำจัดยุงที่มีผลต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก
โดย นที ภาคากิจ และ คณิศร หวัดพระศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร.ณิชาภัทร พัฒนะรพีเลิศ

ประเภทโปสเตอร์ กลุ่ม 3 Computational Mathematics and AI / Mathematics for Sustainable Development Goals
รางวัลระดับ ดี
เรื่อง ระบบพยากรณ์การแจ้งเตือนภัยสถานการณ์น้ำในเขื่อนด้วยเทคนิคอนุกรมเวลา
โดย ณัชนนท์ สติภา และปุณมนัส จุมวงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งประเสริฐ

ประเภทโปสเตอร์ กลุ่ม 3 Computational Mathematics and AI / Mathematics for Sustainable Development Goals
รางวัลระดับ ดี
เรื่อง ระบบการตรวจจับอาการง่วงนอนของผู้ขับรถยนต์ด้วยการประมวลผลภาพ
โดย จีรพัฒน์ ตองอ่อน พันธกานต์ สุดใจ และ ภควัต เนื่องเยาว์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งประเสริฐ

ประเภทโปสเตอร์ กลุ่ม 3 Computational Mathematics and AI / Mathematics for Sustainable Development Goals
รางวัลระดับ ดี
เรื่อง ผลของความชื้นจากการคายน้ำของต้นไม้ต่อการเสื่อมสภาพของจิตรกรรมฝาผนัง ณ อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา
โดย กิติมา ไชยยะ และ เกษมสิริ ชนะชล
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. ดร.เสกสรร สิริทรัพย์ทวี ดร.เอกภัค เจริญเลิศมงคล และผศ. ดร.มงคล แก้วบำรุง

ประเภทโปสเตอร์ กลุ่ม 3 Computational Mathematics and AI / Mathematics for Sustainable Development Goals
รางวัลระดับ ดี
เรื่อง การศึกษาการถ่ายเทความร้อนจากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์บนผนังของโบราณสถาน
โดย พัชราภรณ์ สนธิ เทพทัต ดำขำ และ ธีรธเนศ อยู่ปุย
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. ดร.เสกสรร สิริทรัพย์ทวี ดร.เอกภัค เจริญเลิศมงคล และผศ. ดร.มงคล แก้วบำรุง

ประเภทโปสเตอร์ กลุ่ม 4 Algebra and Analysis
with Applications
รางวัลระดับ ดี
เรื่อง กราฟของแผนภาพต้นไม้จากทฤษฎีเกมเชิงการนับ
โดย อัญชลิกา สิทธิสม และ ไกรเพชร แก้วบริสุทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ดอนนี่ พัสสาหรี่

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Facebook: UAMC 2023