ไทย|English

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสาขาคณิตศาสตร์ ตัวแทนศูนย์ สอวน. มจพ. ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20

ขอแสดงความยินดีกับ นายโสภณวิชญ์ วรรัตน์ญานนท์ และ นายธานัท ทองวานิชได้รับรางวัลเหรียญเงิน

และ เด็กชายภริลพัจ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา นายศุภวิชญ์ กาลิกา และนายกฤติเดช องอาจเดชาชัย ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 (The 20th Thailand Mathematical Olympiad) ระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤษภาคม 2566 ซึ่งมีนักเรียนตัวแทนของศูนย์ สอวน. มจพ. เข้าร่วมทีมการแข่งขัน จำนวนทั้งหมด 6 คน ดังนี้


1. นายโสภณวิชญ์ วรรัตน์ญานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานี


2. นายธานัท ทองวานิช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี


3. เด็กชายภริลพัจ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดปทุมธานี


4. นายศุภวิชญ์ กาลิกา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี


5. นายกฤติเดช องอาจเดชาชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายมัธยม) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


6. นายเปรมณัฐ สว่างประทีป โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


โดยมีอาจารย์จากภาควิชาคณิตศาสตร์เป็นผู้ควบคุมทีม ดังนี้


รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภวัชร์ อัศวสัมฤทธิ์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนวัฒน์ วิเชียรไพศาล


อาจารย์ ดร. ดอนนี่ พัสสาหรี่


สรุปการแข่งขันในครั้งนี้ ศูนย์ สอวน. มจพ. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 2 รางวัล และ รางวัลเหรียญทองแดง 3 รางวัล ทั้งนี้ทางภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ขอแสดงยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลและผู้เข้าร่วมทีมการแข่งขัน โดยมีพิธีปิดและมอบรางวัลการแข่งขัน วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ณ Terminal Hall ชั้น 4 เทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา