ไทย|English

ประกาศรับสมัครทุนประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานกิจกรรม 1/66

ประกาศรับสมัครทุนประเภทขาดแคลนหรือช่วยเหลืองานกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้จัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความขยันหมั่นเพียร แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา และนักศึกษาที่ช่วยงานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

โดยภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้รับการจัดสรรทุนจำนวน 20 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท 

สามารถส่งเอกสารการสมัครได้ที่ รศ.เสาวลักษณ์ เจศรีชัย

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566