ไทย|English

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2566

ภาควิชาคณิตศาสตร์    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ร่วมกับ
มูลนิธิส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

 
จัดประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประจำปี 2566


ผลการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์ รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 20 สิงหาคม 2566
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี


รางวัลชนะเลิศ

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ชื่อโครงงาน : การสร้างทฤษฎีสี่แยกไฟจราจรในการเคลื่อนที่ของยานพาหนะบนท้องถนนโดยใช้ทฤษฎี traffic flow ร่วมกับแคลคูลัสเบื้องต้นเพื่อลดการเกิดรถติดและการปล่อยก๊าซมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม

ผู้จัดทำ : นายพันธุ์ธัช  ปราการรัตน์, นายอภิเชฎ   เลี่ยวไพโรจน์   

ครูที่ปรึกษา : นายนาอีม   บินอิบรอเฮง

 

 

รางวัลรองชนะเลิศ

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์

ชื่อโครงงาน : ความสัมพันธ์ของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งผลต่ออุณหภูมิในประเทศไทย

ผู้จัดทำ : นางสาวปภาวรินท์   แสนพงษ์, นางสาวภาดา   มงคลทอง 

ครูที่ปรึกษา : นายอดิศักดิ์   เผียงสูงเนิน