ไทย|English

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (The 21st Thailand Mathematical Olympiad)

ตัวแทนจากศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประกอบด้วย
1. นายกมลภพ ยศนันท์ หนองฉางวิทยา อุทัยธานี
2. นายธนกร กล่อมสวน คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ปทุมธานี
3. เด็กชายธราฎณ ทองแย้ม สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี
4. นายภริลพัจจักรพันธุ์ ณ อยุธยา สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตปทุมธานี
5. นายปภาวิน โมราขาว สระบุรีวิทยาคม สระบุรี
6. เด็กชายปัณณวิชญ์ คลังเพ็ชร์ สระบุรีวิทยาคม สระบุรี
โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีม คือ อ.ดอนนี่ พัสสาหรี่, ผศ. ดร.ธนวัฒน์ วิเชียรไพศาล และ รศ. ดร.ชานนท์ พรมสกล
ได้เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21 (The 21st Thailand Mathematical Olympiad) ระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤษภาคม 2567 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่อไปนี้
1. เด็กชายธราฎณ ทองแย้ม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และรางวัลคะแนนรวมสูงสุดภาคตะวันตกและภาคกลาง
2. นายภริลพัจ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
3. นายธนกร กล่อมสวน โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
4. นายกมลภพ ยศนันท์ โรงเรียนหนองฉางวิทยา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง