ไทย|English

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00-16.00 น. ณ หเ้อง 78-223 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์